logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Rusza nabór wniosków w ramach konkursu pn. DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W 2021 R.
  Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu konkursowym mogą składać oferty w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w ramach konkursu, jednak nie później niż do 30 maja 2021 r.


  Miasto Bydgoszcz ponownie organizuje otwarty konkurs ofert, w którym można uzyskać dofinansowanie w wysokości do połowy wymaganego wkładu własnego w innych (pozamiejskich) projektach organizacji pozarządowych realizowanych w 2021 r.

  Wkład własny to środki finansowe, które organizacje pozarządowe zwykle muszą zadeklarować (posiadać), aby móc starać się o dotacje finansowe z programów europejskich oraz ogólnopolskich lub regionalnych konkursów ofert organizowanych przez poszczególne ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego. Dla mniejszych podmiotów, nieprowadzących działalności gospodarczej, pozbawianych rozbudowanych zasobów kadrowych i finansowych stanowi to poważną barierę w pozyskiwaniu środków i rozwijaniu planowanej działalności.

  Dofinansowanie wkładu własnego to zatem szansa na pozyskanie dodatkowych funduszy zewnętrznych i realizację dużych projektów na rzecz mieszkańców Bydgoszczy.

  Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie wkładu własnego rozpoczął się w piątek 9 kwietnia br., będzie realizowany w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 maja br. Całkowity budżet konkursu w 2021 r. wynosi 50 000,00 zł.

  Oferty można składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert WITKAC.PL - TUTAJ

  Dokumentacja konkursowa:

  - Zarządzenie

  Załącznik nr 1 - ogłoszenie konkursu
   
  Zarządzenie o naborze do komisji konkursowej

  PODSUMOWANIE

  Termin realizacji zadania publicznego (termin wydatkowania dotacji publicznej z Urzędu Miasta Bydgoszczy):

  Zadanie może być realizowane w terminie: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie z Oferentem (*wydatkowanie dotacji jest możliwe najwcześniej z datą podpisania umowy).

  Termin składania ofert:

  Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu konkursowym mogą składać oferty w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w ramach konkursu, jednak nie później niż do 30 maja 2021 r.

  Miejsce realizacji zadania:

  Priorytetowo traktowane będą projekty realizowane w całości na terenie Bydgoszczy.

  Dopuszczalne jest także finansowanie projektów ogólnopolskich i międzynarodowych, jeżeli angażują mieszkańców Bydgoszczy i promują Miasto w Polsce lub zagranicą.

  Więcej informacji dot. warunków składania ofert w konkursie znajduje się w ogłoszeniu konkursowym, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 211/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.

  UWAGA

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Wzór formularza oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert.

  Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty realizacji zadania:

  - w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert Witkac.pl (www.witkac.pl),
  - w wersji papierowej w formie wydruku oferty z systemu Witkac.pl podpisanego przez upoważnione osoby zawierającego zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną elektronicznie.

  *Termin przyjęcia oferty określa data wpływu ww. wersji papierowej oferty zadania publicznego na adres:

  Miasto Bydgoszcz

  Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

  ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz

  (adres e-mail: ngo@um.bydgoszcz.pl)

   

  Ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu na tzw. „wkład własny” może złożyć Oferent, który:

   

  1. Otrzymał już na realizację projektu środki finansowe ze źródeł zewnętrznych (spoza budżetu Miasta Bydgoszczy),

  2. Złożył projekt u grantodawcy zewnętrznego i stara się o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (spoza budżetu Miasta Bydgoszczy).