logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  W Bydgoszczy wchodzi w życie program działań równościowych
  Rada Miasta uchwaliła „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy". Dokument będzie realizowany w latach 2023-2028.  Program ma służyć temu, aby osoby mieszkające w Bydgoszczy czuły się w nim dobrze, by prawa człowieka i zasady równego traktowania były realizowane wobec wszystkich osób mieszkających i przebywających na jego terenie. Właśnie taki cel główny postawiono sobie opracowując program. Jego realizacji mają służyć trzy cele operacyjne, 6 kierunków działań oraz 32 działania wraz z wskaźnikami ich osiągnięcia. Wdrożenie programu ma sprzyjać prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki społecznej Miasta Bydgoszczy dotyczącej równego traktowania, praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

  W prace nad dokumentem zaangażowanych było 45 osób. Zespół opracowujący program składał się z przedstawicieli i przedstawicielek Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek organizacyjnych.

  Opracowanie programu poprzedziła diagnoza sytuacji grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Dokument ten powstał w 2021 roku. Diagnoza pozwoliła wyznaczyć ogólne kierunki działań, które stały się podstawą założeń programu. – Wyznaczono trzy cele operacyjne: zwiększanie wrażliwości osób pracujących w strukturach miejskich na kwestie związane z równym traktowaniem, niedyskryminacją, prawami człowieka oraz stosowaniem przez nie tych zasad w praktyce, zapewnienie dostępu do wsparcia dla osób i grup narażonych na dyskryminację, oraz działania na rzecz wzrostu świadomości i wiedzy w zakresie prac człowieka i równego traktowania – mówiła podczas sesji Rady Miasta Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej.

  Projekt programu był konsultowany z mieszkankami i mieszkańcami Bydgoszczy w okresie od 10 do 31 maja 2023 roku. Bydgoszczanie i bydgoszczanki mogli składać swoje uwagi poprzez kartę konsultacyjną lub w czasie spotkań z udziałem ekspertów i ekspertek w dziedzinie równego traktowania. W konsultacjach wzięło udział 130 osób. Wśród nich 119 zgłosiło uwagi do projektu programu.

  Bydgoski program działań na rzecz równego traktowania wpisuje się zarówno w krajowe, jak i międzynarodowe dokumenty skupione wokół idei praw człowieka.

  Z programem można zapoznać się tutaj.