logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Wiek, płeć, niepełnosprawność, religia, narodowość, orientacja seksualna – to najczęstsze przesłanki nietolerancji.

  Jak równouprawnienie funkcjonuje w Bydgoszczy?

  Ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem stanowią realizację wizji i celów strategicznych miasta ze Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

  Opracowanie programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy zostało zlecone do realizacji w 2022 roku. Powstanie projektu dokumentu poprzedziła diagnoza potencjału i potrzeb grup narażonych na dyskryminację, zrealizowana w 2021 r. Diagnoza pozwoliła wyznaczyć ogólne kierunki działań, które stały się podstawą założeń programu. W trakcie prac nad programem dokonano analizy 58 kierunków działań określonych w diagnozie i wyodrębnione te, które wpisują się w ramy równego traktowania i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.

  W proces tworzenia programu zaangażowani byli:
  członkowie i członkinie Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania; przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, Urzędu Miasta i miejskich jednostek.

  W toku prac nad programem wskazano cel główny:

  Bydgoszcz jako miasto, w którym prawa człowieka i zasady równego traktowania są realizowane wobec wszystkich osób mieszkających i przebywających na jego terenie.

  Ponadto wyznaczono 3 cele operacyjne, 6 kierunków działań oraz 32 działania wraz z rezultatami.

  Projekt programu poddano konsultacjom społecznym, które odbyły się w okresie od 10 do 31 maja 2023 r. Szczegółowy raport z procesu konsultacji dostępny jest na stronie bydgoskiekonsultacje.pl. Zestawienie zgłoszonych uwag publikujemy tutaj.

  Dokument został przyjęty do realizacji przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 25 października 2023 roku. Z jego pełnym brzmieniem można zapoznać się tutaj.