logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Urząd Miasta Bydgoszczy jako pracodawca, wyrażając poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa, uznając potrzebę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, status rodzinny, styl życia, zakres i formę zatrudnienia został sygnatariuszem Karty Różnorodności.

  Prezydent Miasta Bydgoszczy spośród pracowników i pracownic Urzędu powołał Zespół ds. Wdrożenia Karty Różnorodności.

  W urzędzie odbywają się szkolenia antydyskryminacyjne dla pracowników i pracownic.

  Organizowane są także rozmaite aktywności sprzyjające propagowaniu różnorodności w miejscu pracy. Szczególnie wiele inicjatyw realizowanych jest każdego roku w maju – miesiącu różnorodności.

  Decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy wprowadzona została możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk pracowniczych.

  W Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu działa półka równościowa.