logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem stanowią realizację wizji i celów strategicznych miasta ze Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

  Bydgoszcz, uwzględniając potrzeby osób narażonych na wykluczenie przystąpiła do opracowania programu na rzecz równego traktowania. Zanim jednak rozpoczęły się prace nad tym dokumentem, powstała diagnoza oraz założenia do programu.

  Podjęcie działań zmierzających do opracowania programu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym stało się głównym celem Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

  Ten powołany w 2019 roku przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy organ monitorująco-doradczy zajmuje się:

  doradzaniem i występowaniem do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania;

  inicjowaniem współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania;

  monitorowaniem, obserwowaniem i analizowaniem zjawisk dyskryminacji oraz formułowaniem rekomendacji/zaleceń;

  edukowaniem oraz promowaniem idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń;

  opiniowaniem projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.

  Wspólnie działamy na rzecz Bydgoszczy otwartej i tolerancyjnej, bezpiecznej, wolnej od przemocy i wykluczenia.