logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Podstawową formą wspierania organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny na szczeblu lokalnym jest zlecanie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert poprzez powierzenie wykonania tego zadania (jego całkowite finansowanie) lub wspieranie wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

    Ponadto, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorząd może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert – w ramach tzw. małego grantu (w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W takim przypadku wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przekazana przez samorząd w formie dotacji nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł, a zadanie to musi być realizowane przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

    Szczegółowe informacje dotyczące finansowania zadań publicznych z budżetu Miasta Bydgoszczy TUTAJ